Szertartások

Szentliturgia élőbenAz élő közvetítések időpontjai:
Nagybőjt 5. hetén (2020. 03.23-29.)
Hétfőn: 17.00 órakor: Krétai Szent András bünbánati kánonja;
Kedden 17.00 órakor: Előesti vecsernye;
Szerdán 17.00 órakor: Örömhírvételi Szentliturgia;
Csütörtök: 17.00 órakor IX Imaóra (lásd lentebb a szövegét)
Péntek 17.00 órakor: Előre Megszentelt Áldozatok Liturgiája
Szombat 08.00 órakor: Akathisztosz, 17.00 órakor: Vecsernye;
Vasárnap: 09.00 órakor Utrenye, 10.00 órakor: Szentliturgia

Alkonyati Istentisztelet
Nagyböjt 5. szombatja – 2020. március 28.Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Amen.
Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el, és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! (Háromszor)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.
Jertek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!
Jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!
Jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

103. zsoltár Áldjad én lelkem az Urat, / Uram Istenem! fölötte fölséges vagy, dicsőségbe és ékességbe öltöztél, - világossággal, mint köntössel körül vagy öltve, / kiterjesztvén az eget, mint sátorfödelet; - ki befödöd vizekkel annak felső részeit, / ki a felhőt szekereddé teszed, ki a szelek szárnyain jársz; - ki angyalaidat szélvésszé teszed, / és szolgáidat égető tűzzé; - ki a földet állandóságra alapítottad, / hogy nem fog ingadozni örökkön-örökké. - A vízmélység öltözet gyanánt födte azt; / a hegyeken vizek állottak. - A te feddésed elől elfutottak; / mennydörgésed szavától megijedtek. - A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alászállottak / azon helyre, melyet nekik alapítottál. - Határt vontál, melyet nem fognak átlépni, / s nem térnek vissza a földet elborítani. - Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, / a hegyek között folynak a vizek. - Iszik azokból minden mezei vad; / azok után lihegnek szomjúságukban a vadszamarak. - Azok mellett lakoznak az égi madarak; / a kősziklák közül szózatot adnak. - Ki megöntözöd a hegyeket onnan felől; / a te műveid gyümölcséből megelégíttetik a föld. - Ki szénát teremtesz a barmoknak, / és veteményt az emberek szolgálatára, - hogy kenyeret termessz a földből, / és bor vidámítsa föl az ember szívét; - hogy olajjal derítse föl orcáját, / és a kenyér erősítse meg az ember szívét. - Jóllaknak a mező fái, és a Libanon cédrusai; / melyeket ültetett. - Ott fészkelnek a madarak, / a gólya háza fő azok között. - A magas hegy a szarvasok, / a kőszikla a sündisznók menedéke. - A holdat időmértékül teremté; / a nap tudja lenyugvását. - Sötétséget parancsolsz és éj van, / mely alatt mind kimennek az erdei vadak, - az oroszlán ordító kölykei, / hogy ragadozzanak, és az Istentől magoknak eledelt keressenek. - Fölkel a nap és összegyűlnek, / és hajlékaikba helyezkednek. - Kimegy az ember munkájára / és dolgára napestig. - Mely igen fölségesek a te műveid, Uram! / mindeneket bölcsességgel cselekedtél; mi a földet betölti, mind a te jószágod. - Ez a nagy és tágas öblű tenger, ott az úszók, melyeknek száma nincs, / a kicsiny állatok a nagyokkal; - Ott járnak a hajók, / a cethal, melyet alkottál, hogy játsszék abban. - Mindnyájan tőled várják, / hogy eledelt adj nekik idejében. - Te adván nekik, gyűjtenek; / fölnyitván kezedet, minden betelik jóval. - De ha elfordítod arcodat, megrémülnek; / ha elveszed lélegzetüket, elfogynak és a porba visszatérnek. - Beléjük bocsátván leheletedet, fölélednek; / és megújítod a föld színét. - Legyen az Úré a dicsőség mindörökké. / Az Úr örülni fog alkotmányaiban; - ki letekint a földre, és megrendíti azt; / ki a hegyeket megérinti és füstölögnek. - Énekelni fogok az Úrnak életemben, / dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek. - Legyen kellemes neki az én beszédem; / én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. - Fogyjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok, úgy, hogy ne legyenek; / áldjad én lelkem az Urat.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen
Alleluja, Alleluja, Alleluja, dicsőség néked, Isten. (Kétszer recitálva, harmadszor énekelve)
Békesség ekténia
Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Szentséges főpásztorunk, N. római pápáért, Istenszerető N. (érsek-) metropolitánkért (és N. püspökünkért), a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Uram, irgalmazz!
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Néked Uram!
Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Amen.

Boldog ember…

1. hang
Uram, tehozzád kiáltok, / hallgass meg engem; / figyelmezz imádságom hangjára, / midőn tehozzád kiáltok; /’ hallgass meg engem, Uram! Igazodjék fel az én imádságom, / mint a tömjénfüst a te színed elé; / kezeimnek fölemelése / esti áldozat gyanánt. /’ Hallgass meg engem, Uram!
1. hang
A mi esti imádságainkat / fogadd el, szent Uram, / és add meg bűneink bocsánatát, / ki a feltámadást /’ kinyilatkoztattad nékünk. Kerüljétek meg népek a Siont, / és vegyétek körül falait, / és dicsérjétek az ottan halottaiból föltámadott Üdvözítőt, / mert ő a mi Istenünk, /’ aki bűneinkből megváltott minket! Jertek, ó népek, / énekeljük és buzgón imádjuk Krisztust, / dicsőítvén az ő halottaiból való föltámadását, / mert ő a mi Istenünk, /’ ki a világot megmenté a gonosznak álnokságától! Egek örvendezzetek, / harsogjatok a föld alapjai, / hegyi bércek vigadjatok: / Mert íme, Emmánuel vétkeinket a keresztre szegezé, / s megtörvén a halált, életet adott nekünk, / s Ádámot sírjából föltámasztotta, /’ mint emberszerető!
A keresztre testileg önszántából megfeszített / kínszenvedett, eltemetett / és halottaiból föltámadott Üdvözítőt énekeljük mondván: / Az igaz hitben erősítsd meg a te Egyházadat Krisztus, / és adj békés életet nekünk, /’ mint jóságos és emberszerető!
A te éltető sírod előtt állván mi méltatlanok, / dicsőítjük a te kimondhatatlan kegyességedet Krisztus Istenünk, / mert ártatlanul a keresztet és a halált elviselted, / hogy a világnak feltámadást ajándékozz, /’ mint emberszerető.
Az Atyával egyenlően kezdet nélkül való / és egyenlő örökéletű Igét, / aki magára kifejezhetetlen módon, / szűzi testből testet vett, / s érettünk önként kereszthalált szenvedett, / és dicsőséggel föltámadt, / énekeljük mondván: / Életadó Urunk, /’ lelkünk Üdvözítője, dicsőség néked!
6. hang. Minta: Minden reményüket... Vétkes előéleted / a szent dolgok szemlélésében meggátolt, / de bűntudatod és lelkiismereted / a megtérés útjára vezérelt, ó bölcs! / Mert föltekintettél Isten áldott szolgálójának képére, / s megbántad, Hírneves, minden régi bűnöd, / és bízó lélekkel leborultál /’ a tiszteletreméltó keresztfa előtt.
Örvendezve borultál le a Szentföldön, / az erénynek üdvös kincseit elmélyítetted bensődben, / a jó utat gyorsan bejártad, / a Jordán folyón átkeltél, / buzgón telepedtél le a Keresztelő lakhelyén, / és a szenvedélyek vadságát életmódoddal megfékezve, / a test érzékiségét magadban kioltottad, /’ ó örökemlékű Anya!
Pusztában lakozva / szenvedélyeid árnyképét szívedből kitörölted, / és lelkedben az isteni erények képét megörökítetted / és annyira átszellemülten ragyogtál, / hogy még a víz felszínén is átkeltél, / és Istenhez intézett imádságod közben fölemelkedtél a földről. / Most pedig mint Krisztus dicsőségének részese, / boldogságos és dicsőséges Mária, /’ imádkozzál bátran a mi lelkünkért!
Dicsőség... 4. hang Csodát művelt, Krisztus, kereszted ereje, / mert a bűnös előéletű asszony végigküzdötte az önmegtartóztatás harcát, / s az előbbi gyarlóságát elvetve / a Sátánnal hősiesen szembeszegült, / a diadalkoszorút megszerezte, /’ s most a mennyekben esedezik a mi lelkünkért.
Most és. 1. hang Az emberi nemből kisarjadzott dicsőségét e világnak, / az Istennek szülőjét, / a mennynek ajtaját, / az angyalok dicséretét és a hívek büszkeségét, / Szűz Máriát énekeljük, / mert ő lett az Istenség ege és hajléka. / Ő törte meg a régi ellenkezést, / ő hozott békét nekünk, / és a mennyek országát megnyitá előttünk. / A hit ezen erősségét bírván, / védelmezőnk van a tőle született Urunkban. / Bízzatok tehát, bízzatok Isten népei, /’ mert ő legyőzi az ellenséget, mint erőteljes!

Bölcsesség igazhívők!
Enyhe világossága, / a szent és boldog, / és halhatatlan / mennyei Atya isteni dicsőségének, / Jézus Krisztus! / Eljövén a Napnak lenyugvásához / és látván az esteli fényt; / áldjuk az Atyát / s a Fiút, és a Szentlélek Istent! / Mert te méltó vagy, / hogy minden időben, / szent hangon énekeljünk tenéked, / Isten fia, / ki éltet adsz a világnak; /’ miért is ez a világ dicsőít téged.
Figyelmezzünk! Békesség † mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!
Prokimen: Az Úr országol / ékességbe öltözött.

Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből, mondjuk!
Uram, irgalmazz!
Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
Uram, irgalmazz!
Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Könyörögjünk még szentséges főpásztorunk, N. római pápáért, Istenszerető N. (érsek-) metropolitánkért (és N. püspökünkért), lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Amen.
4. hang; dallama: Elcsodálkozott József
Add Urunk, hogy ez estén / minden bűntől megőrizzük magunkat. / Áldott vagy te, Urunk, atyáinknak Istene; / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Amen. / Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk. / Áldott vagy te, Urunk, / taníts meg minket a te igazságaidra. / Áldott vagy te, Uralkodó, / oktass bennünket a te igazságaidra. / Áldott vagy te, Szent, / világosíts meg minket a te igazságaiddal. / Uram, a te kegyelmed örökké, / kezeid munkáit meg ne vesd. / Téged illet a dicséret, / téged illet az ének. / Téged illet a dicsőség, / Atya és Fiú és Szentlélek, / most és mindenkor /’ és örökkön-örökké. Amen.
Teljesítsük esti könyörgésünket az Úrhoz!
Uram, irgalmazz!
Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Uram, irgalmazz!
Hogy ezen egész estét tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!
Add meg, Uram!
Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!
Add meg, Uram!
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Néked, Uram!
Mert jóságos és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Amen.
Békesség mindnyájatoknak!
És a te lelkednek!
Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
Néked, Uram!
Legyen áldott és dicsőített a Te országod hatalma, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Amen.

Előverses sztichirák
1. hang A te kínszenvedésed által, Krisztus, / a mi szenvedésünktől megszabadultunk, / és a te feltámadásod által / az enyészettől megmenekültünk, /’ Uram, dicsőség néked! Örvendezzen minden teremtmény, / az egek vigadozzanak, / s örömmel tapsoljanak minden nemzetek, / mert Krisztus, a mi Üdvözítőnk keresztre szegezte a mi bűneinket, / s legyőzve a halált nékünk életet ajándékozott, / föltámasztván elesett ősatyánkat, Ádámot, /’ mint emberszerető.
Kegyelmes királya lévén az égnek és földnek, ó Üdvözítő, / önként megfeszíttetted magad emberszeretetedért. / Kivel midőn alant találkozott a pokol, megszomorodott, / az igazak lelkei azonban megvigasztalódtak. / Ádám pedig látván téged, mint Teremtőt az alvilágban, föltámadott. / Ó, hallatlan csoda, / miképp ízlelte meg a halált a mindenség Élete? / De kívánsága szerint megvilágosította a világot, / mely kiáltja neki: / Aki föltámadtál halottaidból, /’ Uram, dicsőség néked!
A kenethozó asszonyok drága kenetet hozván, / siránkozva érkeztek sírodhoz, / és nem találták ott a te legtisztább testedet; / de az angyaltól megtudván az új és dicsőséges csodát, / nyilván hirdették az apostoloknak: / Feltámadott az Úr, /’ ki adott a világnak gazdag kegyelmet.
Dicsőség... 2. hang Lelked kísértéseit és a test szenvedélyeit / az önmegtagadás pallosával lemetszetted, / a bűn ingerét elfojtottad az aszkézis csöndjével, / könnyeid árjával az egész pusztaságot megöntözted / nekünk pedig a bűnbánat gyümölcseiből hoztál termést. / Azért megünnepeljük, szent Anya, /’ a te emlékedet.
Most és... 2. hang Minden régi csodánál újszerűbb csoda! / Ki ismert anyát, aki férfi nélkül szült, / és ölben hordozta az egész teremtett világ fenntartóját? / Isten akaratának megvalósítója az újszülött, / kit mint csecsemőt karodon hordoztál, Tisztaságos, / és akihez anyai szavad van. / Ne szűnjél meg őt imádva kérni, / hogy engesztelődjék irányunkban, / kik téged tisztelünk /’ és üdvözítse lelkünket!
Most bocsásd el, Uram, / a te szolgádat / a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim / a tőled küldött Üdvözítőt, / kit rendeltél minden népek színe elé, világosságul a pogányoknak / megvilágosítására, /’ és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.
Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! (Háromszor)
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Amen.

Tropárok
1. hang Habár sírod köve a zsidók által megpecsételtetett / és legszentebb tested ka¬tonák által őriztetett, / mégis feltámadtál har¬madnapon, Üdvözítőnk, / ajándékozván életet a világnak. / Azért, ó Életadó, a mennyei Erők kiáltják néked: / Dicsőség a te feltámadásodnak, Krisztus, / dicsőség a te uralkodásodnak, /’ dicsőség a te gondviselésednek, egyetlen Emberszerető!
Dicsőség. 8. hang Benned, anyánk, megmaradt az istenkép, / mert te, fölvevén keresztedet, Krisztust követted, / és munkálkodván a jóban, arra oktattál bennünket, / hogy a testet, mint mulandót, megvessük / és mindenben a halhatatlan lélek javára fáradozzunk, /’ azért mostan az angyalokkal örvendez a te lelked, Szent Mária!
Most és. 8. hang Ki miérettünk születtél a Szűztől, / és a keresztet elszenvedted, Jóságos, / és legyőzted halállal a halált, s föltámadtál, mint Isten, / ne vesd meg saját kezed alkotását, / hanem mutasd meg, ó kegyelmes, a te emberszeretetedet, / s fogadd el az érettünk esedező Istenszülőt, /’ és üdvözítsd a vétkes emberi nemet, Üdvözítő!

Elbocsátó
Bölcsesség!
Adj áldást!
Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.
Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!
Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!
Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!
Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást uram!
(A pap az elbocsátó imádságot mondja.)
Amen.
Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké!
Amen.


Általános liturgikus rend Szegeden, a Szent Rozália Kápolnában:


Télen:Nyáron:
Hétköznap

17.00 Szentliturgia

Szombat
17.00 Szentliturgia
17:30 Vecsernye

Vasárnap
09.00 Utrenye
10.00 Szentliturgia
11.30 Szentliturgia
17.00 Vecsernye
Hétköznap

18.00 Szentliturgia

Szombat
18.00 Szentliturgia
18:30 Vecsernye

Vasárnap
09.00 Utrenye
10.00 Szentliturgia
11.30 Szentliturgia
18.00 Vecsernye


Nagyböjtben:
Szerda 17.00 Előre megszentelt Áldozatok Liturgiája
Péntek 17.00 Előre megszentelt Áldozatok Liturgiája


Május és október hónapokban hétköznapokon:
17.30 Paraklisz, vagy akathisztosz