Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon Házirendje 2013. 10. 01-től.

 • 1, Bevezető információk
 • - A RTGD A Szegedi Görögkatolikus Egyházközség alapította 2011-ban. Egyházi fenntartású intézmény.
 • - A bentlakó hallgatók a Szegedi Tudományegyetem tanulói.
 • 2, A működési információk
 • a, Hallgatók, beköltözés, kiköltözés
 • - A diákotthon lakóit a kollégiumi felvételiztető bizottság javaslata alapján a mindenkori kollégiumi igazgató veszi fel.
 • - A diákok a beköltözéskor 1 iskolai tanévre, azaz 10 hónapra kötnek bentlakási szerződést a Diákotthonnal.
 • - A diákok szobabeosztását a kollégiumi diák bizottság (DB) végzi, figyelembe véve a diákok kéréseit. Azon változtatni év közben csak a DB hozzájárulásával lehet.
 • - A beköltözés ideje az első tanítási nap előtti nap, a kiköltözés ideje a vizsgaidőszak utolsó napja. Az utóvizsga esetén, a kollégium vezetősége által biztosított szobákban lehetőség van maradni, mindenkinek az aktuális félév utolsó vizsgájáig.
 • - A kiköltözéskor minden személyes holmit el kell vinni az épületből. A kollégiumban maradt értékekért felelősséget nem vállalunk.
 • b, A diákotthon pénzügy
 • - A diákotthon államilag finanszírozott, egyház által fenntartott intézmény. Működési költségeit az állami és egyházközségi támogatás és a hallgatók kollégiumi díja fedezi.
 • - A bentlakó diákok nappali tagozatos, államilag támogatott képzésben résztvevő tanulók. A kollégium vezetősége rendkívüli esetben engedélyezheti költségtérítéses hallgató bentlakását.
 • - A hallgatók 10 hónapra kötnek szerződést a beköltözéskor, és a térítési díjat erre az időre kell kifizetniük. Ennek ütemezése: Szeptember 15-ig 2 havi díj, október-május 15-ig 1-1 havi díj.
 • - A kollégiumi díjat minden hónap 10-15-ig 12.00-22.00-ig kell befizetni a diákotthon irodájában. Késedelmes fizetés esetén napi 100,-Ft kötbért kell fizetni. Dij nem fizetés esetén a következő hónap elsejével autómatikusan felmondásra kerül a bentlakási szerződés, s 8 napon belül ki kell költözni.
 • c, Együttélési szabályok
 • - A diákotthoni szobák elsősorban pihenés és tanulás céljára vannak. A közösségi élet, film és Tv nézés, zenehallgatás a közösségi szobákban, a konyha és 6-os tanulóban lehetséges.
 • - A lakószobákat és az ahhoz tartozó fürdőszobákat a szoba lakói kötelesek takarítani.
 • - A közös helységeket naponta egyszer takarítónő feltakarítja, de a lakóknak kell vigyáznia odafigyelésükkel a folyamatos tisztaságra. A szemetet a szobákból a szoba lakói hordják le.
 • - A kollégium földszinti közös helyiségében és a tanulókban lehet vendéget fogadni 08.00-23.00 óráig. A szobatársakkal egyeztetve, s az ő beleegyezésükkel a kollégiumi szobákban is.
 • - Különösen oda kell figyelni a korai vagy nagyon késői érkezéskor az Intézetbe, hogy a többiek pihenését ne zavarjuk meg.
 • d, Kötelező diákotthoni programok
 • - Évente egy lelkigyakorlat. Ez ősszel és tavasszal kerül megrendezésre.
 • - A szakkollégiumi előadások 80%-n kötelező részt venni. Ez évente összesen minimum 6 előadást jelent. Ezek időpontjait a kollégiumi gyűlésen jelöljük ki, s a kollégium hivatalos weboldalain tesszük közre.
 • - Egy, a szegedi egyetemi lelkészség által szervezett „közin”, és/vagy a GÖSSZEREN. Ez a diákotthon hittana. Keddenként 20.00 órakor van a konyhában.
 • Tájékoztatás
 • - A Szakkollégium hallgatóinak tájékoztatása az őket érintő ügyeikről a kollégium hirdető tábláján, a kollégium hivatalos weboldalain, valamint a Kollégium Hivatalos Facebook oldalán történik. A hirdetőtáblán megjelenő tájékoztatások egyidejűleg kerülnek fel a Szakkollégium hivatalos Facebook oldalára is.
 • f, Egyéb rendelkezések
 • - A diákotthon konyhája hétfőtől-péntekig 10.30-11.30-ig takarítás miatt, és minden héten kedden 20.00-21.15-ig a GÖSZSZER miatt zárva van.
 • - A konyhában lévő hűtőszekrények minden oktatási szünetben, azaz az őszi, téli tavaszi és nyári szünetben leolvasztásra kerülnek, és fertőtlenitik azokat. Így ki kell üríteni azokat. A szünetekre benne felejtett élelmiszerek a hajléktalanoknak lesz átadva.
 • - A diákotthon tűz és baleset védelmi oktatásán évente kötelező részt venni, s azt az aláírásával igazolni kell.
 • g, Záró fejezet
 • - A kollégium a görögkatolikus egyház szellemiségében biztosítja a hallgatóknak a vallásuk gyakorlási jogát, és a lelki élet fejlődéséhez mindenfajta támogatást megad.
 • - Tanulmányi és fegyelmi dolgokban együtt működik a hallgatókkal és szüleikkel.
 • Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 10. 01-től.

  A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium (a továbbiakban itt: a Szakkollégium) a felsőoktatást kiegészítő képzést folytató intézmény sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal. A képzés során kiemelt jelentőséget tulajdonít az idegennyelv-ismeretnek, az anyanyelvi készségnek, az általános vitakészségnek, a kultúrtörténeti, a vallástudományi, ezen belül a keleti egyház tanítása és hagyományai megismerésével, a közéleti, művészetismereti fejlesztésnek. A központilag szervezett programok mellett támogat minden szakmai irányú, hallgatói kezdeményezést. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, közösségi életét.
 • 1. A Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium gazdálkodása
 • 1. A Szakkollégium fenntartója a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség.
 • 2. A Szakkollégium gazdálkodásának bevételei:
 • 1. a fenntartó támogatása
 • 2. a pályázati források,
 • 3. külső személyek hozzájárulása
 • 2. A Szakkollégium szervei, tisztségviselői
 • 1. A Közgyűlés
 • 1. A Közgyűlés a szakkollégium legfőbb döntéshozó szerve.
 • 2. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja.
 • 3. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a döntéseit határozatként hozza meg.
 • 4. A Közgyűlést félévente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól legalább öt nappal előbb a tagokat e-mail-ben értesíteni kell.
 • 5. A közgyűlést összehívhatja:
 • 1. az elnökkel egyeztetve bármelyik tisztségviselő
 • 2. az összes tag negyede a szakkollégiumi tanácshoz (SzT) benyújtott írásbeli indítvánnyal.
 • 6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok egyszerű többsége (rendes tagok 50 százaléka +1 fő) jelen van. A rendes közgyűlés meghirdetésével egy időben ki lehet tűzni a pótközgyűlés időpontját, legkorábban a rendes közgyűlés után negyed órával. Pótközgyűlésen csak az eredeti napirendi pontok tárgyalhatók és a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
 • 7. A Közgyűlést az elnök vezeti le, 30 napon túli akadályoztatása esetén bármelyik tisztségviselő.
 • 8. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazás tartható. Minősített többség (rendes tagok kétharmada) szükséges a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, módosításához.
 • 9. A Közgyűlés dönt:
 • 1. a szervezeti és működési szabályzatról,
 • 2. tisztségviselők személyéről
 • 3. a Tanács (SZT) éves beszámolójának elfogadásáról,
 • 4. egyéb, a tagok vagy az SzT által indítványozott kérdésekben.
 • 5. a közgyűlés javaslatot tehet az SzT felé a programokat illetően
 • 6. a közgyűlés javaslatot tehet az alapító okirat módosítására
 • 7. egyéb, hatáskörén kívül álló kérdésekben.
 • 2. A Szakkollégiumi Tanács
 • 1. A Szakkollégiumi Tanács (SZT) a Szakkollégium irányító és ügyintéző szerve.
 • 2. Az SzT tagjai: Az elnök, 2 senior, 4 diákbizottsági tag.
 • 3. A választott SzT tagok mandátuma egy évig tart. A választás kiírására minden év február hónapban kell sort keríteni. Az SzT-al egyeztetve az elnök írja ki az időpontot és a helyet. A választási szabályzatot az SzT állítja össze, s terjeszti elfogadásra az elnöknek.
 • 4. Az SzT-t az elnökkel egyeztetve bármelyik SZT-tag összehívhatja
 • 5. Az SzT havonta ülésezik. Az üléseket az elnök, 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén bármelyik SZT tag levezetheti
 • 6. Az SzT feladatai, hatásköre:
 • 1. Javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé,
 • 2. két Közgyűlés között a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása,
 • 3. félévente beszámol munkájáról és gazdálkodásáról a Közgyűlésnek,
 • 4. A szakkollégiumi szabályzatok módosításának kidolgozása,
 • 5. A szakkollégiumi munka szervezése, előadások, kurzusok hirdetése, a folyó ügyek vitele,
 • 7. Az SzT ülései:
 • 1. a tagok számára nyilvánosak,
 • 2. Az SzT ülése 50 százalékos részvétel mellett határozatképes, határozatképtelenség esetén új ülést kell összehívni,
 • 3. A levezető elnök zárt ülést rendelhet el személyi kérdésekben.
 • 4. Az SzT köteles tárgyalni bármely tag írásban benyújtott előterjesztését,
 • 5. határozatait, döntéseit köteles a Közgyűlés számára hozzáférhetővé tenni
 • 8. Az SzT tag joga:
 • 1. szavazati joggal részt vesz a SzT ülésein,
 • 2. egyidejűleg betölthet más, a Közgyűlés által meghatározott pozíciót is.
 • 3. Az Elnök
 • 1. Az elnök a Szakkollégium képviselője. A képviselet jogát egyes esetben a seniorokra.
 • 2. Az elnök a Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon mindenkori igazgatója.
 • 3. Az Elnök feladatai:
 • 1. képviseli a szakkollégiumot, eljár annak ügyeiben,
 • 2. Az SzT egyetértésével irányítja és felügyeli a szakkollégium tudományos, szakmai, működési tevékenységét, gazdálkodását
 • 4. A seniorok
 • 1. A Közgyűlés a tagok közül nyílt szavazással két seniort választ
 • 2. Senior nem lehet elsőéves hallgató
 • 3. A senior képviseli a tagokat az SzT-ben. A senior megbízatása egy évre szól.
 • 4. A senior segíti a programszervezést és lebonyolítást, a szakkollégium folyó ügyeinek intézését.
 • 5. A hallgatók egyharmadának kérése alapján rendkívüli Kollégiumi Gyűlést rendelhetnek el
 • 5. Szakkollégiumi Bizottsági tagok
 • 1. A bizottság tagjait a Közgyűlés választja, nyílt szavazással
 • 2. fő feladatuk a hallgatók érdekeinek képviselete
 • 3. segítenek a felvételi eljárás lebonyolításában
 • 4. a felvétel és elbocsátás véleményezése
 • 5. a kollégium életének, közösségei feladatainak szervezése
 • 6. a kollégium által szervezett nyitott programokról tájékoztatják a célközönséget
 • 7. kapcsolatot tartanak fenn a kollégium már végzett lakóival
 • 3. A felvételi eljárás
 • 1. A Szakkollégium minden szemeszter előtt nyilvános felvételit tart. Az ezen megjelenő jelentkezők közül a SzT elbeszélgetéssel választ új tagokat.
 • 4. A kollégiumi tagság időtartama
 • 1. A kollégiumi tagság az őszi szorgalmi időszak kezdetétől a nyári vizsgaidőszak végéig tart.
 • 2. Kizárja magát a Szakkollégium tagjainak sorából, aki az alapképzésben vállalt kötelezettségéinek nem tud megfelelni. Kizárja magát a Szakkollégium tagjainak sorából, aki tanulmányi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, vagy az intézeti rendet súlyosan megsérti.
 • 3. Jogosult a tagság fenntartására, aki önhibáján kívül (pl. betegség vagy külföldi szakmai tanulmányút) nem tudta teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.
 • 4. A szakkollégiumi tagság megszűnik:
 • 1. a tagságról történt lemondással
 • 2. halállal,
 • 3. kollégiumi díj nem fizetéssel,
 • 4. kizárással. Az, akinek tagságát Az SzT azonnali hatállyal megszünteti, köteles a Szakkollégiumot 8 napon belül elhagyni, a szakkollégium tulajdonát képező használati és berendezési tárgyakat jegyzőkönyv ellenében átadni. Fegyelmi eljárás megindításáról, illetőleg annak elutasításáról az SzT dönt. Az eljárás során az SzT köteles minden olyan körülményről tájékozódni, mely a fegyelmi felelősség fennállásának eldöntéséhez szükséges. Fegyelmi felelősség kérdésében az SzT egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. A határozatot írásba kell foglalni, és kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának. A határozat ellen az eljárás alá vont kollégista fellebbezhet a fenntartó képviselőjénél, a fellebbezést az SzT-nek kell benyújtania a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A fellebbezés a határozat végrehajtására nézve halasztó hatállyal bír. A fenntartó képviselője döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • 5. A Szakkollégium megszűnése
 • 1. A szakkollégium megszűnik, ha
 • 1. feloszlását a közgyűlés minősített többséggel kimondja,
 • 2. a fenntartó megszünteti
 • 6. Egyéb rendelkezések
 • 1. A Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak a helyében hatályba lépő szabályzat egyidejű elfogadása mellett lehet.
 • 2. A Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére az SzT jogosult.
 • A Dokumentumban használt rövidítések:
 • SZMSZ: szervezeti és működési szabályzat
 • SzT: szakkollégiumi tanács
 • A Közgyűlés által elfogadva 2013. augusztus 11-én
 • Tájékoztató a Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthonba való felvételiről 2015/16. tanévre

  a, A Diákotthon jelenlegi lakóinak a felvételi rendje

  - június 15-ig be kell nyújtani a felvételi kérelmet a következő tanévre. Ebben lehet kérelmezni, melyik szobában szeretnétek lakni, s kik legyenek a szobatársak - feltétele: az előző félév sikeres teljesítése, hallgatói jogviszony igazolás leadása a félév során, a kollégium évi tanulmányi és lelkigyakorlatos előírásainak teljesítése A SzK. egyszerűsített eljárással dönt a következő évi bennmaradásról, s erről július 10-ig értesíti a hallgatót.

  b, Új jelentkezők felvételi rendje:

  1, A kollégium a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működik. Azért jelentkezéskor szükséges a papi/lelkészi ajánlás. Nem kizáró ok a más vallás gyakorlása, de lelkészi ajánlásra szükség van. A papi/lelkész ajánlás tartalmazza a kiállító lelkész nevét, e-mail címét és telefonszámát. 2, A kollégium szakkollégiumként működik, így szükséges az érettségi eredmény, vagy a már egyetemi hallgatónál az utolsó félév eredménye ETR-ből kinyomtatva. 3, A felvételi kérelemhez rövid életrajz és motivációs levél csatolandó, személyig, lakcímkártya, Tb kártya másolata. Minden dokumentumot elegendő beszkennelve elküldeni az info.romzsa@gmail.com címre. A felvételi menete: A szükséges dokumentumok megérkezése után értesítés küldünk ki a felvételi időpontjáról. A felvételiztetést a Szakkollégiumi tanács tartja, a döntés után értesíti a jelentkezőket. A felvételi várható időpontja augusztus 1. és 2.