Szolgáltatásaink

A szolgáltatás iránti igényt szóban vagy írásban benyújtott kérelem alapján lehet megindítani. A Szociális Törvény 20. § értelmében a szolgálatvezető a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A kérelemmel egyidejűleg a kérelmező háziorvosa vagy kezelőorvosa kitölti az egészségi állapotra vonatkozó igazolást. Tekintettel arra, hogy az ellátásunk – a fenntartói döntés értelmében – térítési díj köteles, ezért jövedelemvizsgálatot végzünk. A kérelmezéskor nyilatkoztatjuk az igénylőt arról, hogy más szociális alapszolgáltatásban részesül-e. A 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelete értelmében egyszerűsített előgondozást kell végeznünk a házi segítségnyújtás kérelmezése után. Ennek célja, hogy az igénylő a legmegfelelőbb ellátáshoz jusson, figyelembe véve a folyamatosan bővülő intézményrendszert éppúgy, mint intézményünk profilját, szolgáltatásit, lehetőségeit. Az előgondozást végző személy a kérelmező lakásán tájékozódik annak életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki. Az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. A szolgálatvezető kérelemmel kapcsolatos döntéséről csak akkor kell, hogy írásban értesítse a kérelmezőt (ill. törvényes képviselőjét), ha a kérelmét elutasítjuk. Az előgondozás során történik a gondozási szükséglet megállapítása: a gondozási szükséglet vizsgálata a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlapon történik, a vizsgálat eredményéről pedig a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. számú melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. Az értékelő adatlap másolatát és az igazolás egy példányát a vizsgálat elvégzését követően át kell adni az igénylőnek és törvényes képviselőjének. Az Szociális Törvény 94/C § (3) bek. szerint az ellátás megkezdése előtt az intézmény (szolgáltató) és az ellátást igénylő (ill. törvényes képviselője) írásban megállapodást köt. A megállapodásban megjelölt időponttól kezdve történik a házi segítségnyújtás szolgáltatása. Az ellátottról vezetendő dokumentációk: - egyéni gondozási terv (amely kiegészülhet ápolási tervvel, amennyiben az igénybe vevő állapota ezt indokolja) (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont, 8-10. §, 27. § (1) bekezdés), valamint a tevékenység-dokumentáció: - gondozási napló (29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet).

Parkolás:

Udvarunkon korlátozott számban ingyenes parkolási lehetőség van.

Irodánk:

-A Szolgálat irodája akadálymentesített, 8-16 óráig nyítvatartunk.

-Az irodában ingyenes WiFi elérés biztosított